Menu

 

 

Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JÓZEFA GORLACHA
w RUDZIE

w ZESPOLE

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

w RUDZIE

 

Podstawy prawne:
 1. Akt założycielski – Uchwała rady Gminy z dnia 27.10. 2017 r. o przekształceniu dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzie
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r.., po. 498).
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

DZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

 

 1. Szkoła jest placówką publiczną .
 2. Szkoła wraz z  Samorządowym Publicznym Przedszkolem wchodzi w skład zespołu pod

nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie

 1. Siedzibą szkoły jest budynek nr 124 położony w  Rudzie
 2. Adres :  Szkoła Podstawowa im. Józefa Gorlacha w Rudzie,  Ruda 124,   39-315 Ruda,  woj. podkarpackie.
 3. Szkoła używa pieczęci urzędowych:

1)      duża okrągła  o średnicy 35mm  w środku pieczęci znajduje się orzeł, a wokół niego  napis SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE

2)      mała okrągła o średnicy 20 mm w środku pieczęci znajduje się orzeł, a wokół niego  napis SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE

3)      pieczęć  w kształcie prostokąta , a w nim napis:   

  SZKOŁA PODSTAWOWA

                 im. Józefa Gorlacha

                        39-315 Ruda

                 Tel. (14) 68-34 -268

               Identyfikator:001201752

                    NIP 817-17-99-913

 

§ 2

 

 

 1. Cykl kształcenia trwa w szkole podstawowej osiem  lat.

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określają odrębne przepisy.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

      

   2. Organem prowadzącym szkołę  jest Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim.

 

   3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 3

 

               1.   Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych państwa. Nauka w szkole jest  bezpłatna.

                                                                 

 2. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców,              instytucji i osób prywatnych.

 

DZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA  SZKOŁY

 

§ 4

    1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 1. Głównymi celami szkoły jest:

1)    wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                              i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)    wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej                            i etnicznej;

3)    formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)    rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)    rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)    ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)    rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)    wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)    wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11)    kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

 1. Do zadań szkoły należy:

1)     zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2)    zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)    realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia

i nauczania;

6)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)    organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                 z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)    dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)    wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)    wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)    umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)    zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)    sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15)    skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)    wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

17)    podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

18)    zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

19)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23)    zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

24)    zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

25)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

26)    kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27)    kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29)    zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30)    stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

31)    prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

32)    ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33)    egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34)    dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.

 

 1. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie

u uczniów poniższych umiejętności:

1)    sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2)    sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3)    poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji

z różnych źródeł;

4)    kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5)    rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)    praca w zespole i społeczna aktywność;

7)    aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.  

 1. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
 2. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów

i   rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

7. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach        klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

8.  Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)    szkolny zestaw programów nauczania;

2)    program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania                        o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;

                                         

                                                                       § 5

 

 1. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:

1)                 zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

2)                 prowadzenie rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)                 zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)                 tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;

5)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i       rodziców;

6)      organizowanie dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadania  środków finansowych;

7)                 umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości religijnej:

a)      przed rozpoczęciem  każdego roku szkolnego rodzice składają pisemne oświadczenia o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii, równocześnie zostają poinformowani w sposób pisemny

o zapewnieniu opieki dziecku,

o wykorzystaniu wizerunku i danych osobowych.

b) uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach z religii lub etyki, mają zapewnioną opiekę nauczyciela

c) zajęcia z etyki będą prowadzone w przypadku zebrania minimum 5 uczniów    zdeklarowanych na piśmie przez rodziców   spośród całej społeczności uczniowskiej;

       8)   realizację:

a)      ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów;

b)      szkolnego zestawu programów nauczania uwzględniającego podstawę programową   kształcenia ogólnego;

c)      programu wychowawczego szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

d)     programu profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.

 

 

§ 6

 

 

 1. Szkoła spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów  i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa

i higieny.

 1. Zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywającym na jego terenie podczas realizowania  zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Opieka ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
 2. W przerwach między zajęciami nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni.     Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa dyrektor szkoły.
 3. Dyżur  rozpoczyna się  20 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

 1. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają kierownik wycieczki i opiekunowie grupy.
 3. Organizacja wycieczek pozaszkolnych następuje według opracowanego regulaminu.

 

8.   Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.  Uczniowie sześcioletni z klasy I winni być odbierani ze szkoły osobiście przez rodziców lub przez osobę pełnoletnią wskazaną przez nich w pisemnym oświadczeniu.

 

9.   W przypadku odwołania zajęć, uczniowie  klas I -VIII i ich rodzice są informowani o tym fakcie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas poprzez informację pisemną. W innych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka w szkole.

 

 

10.  Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw, odbywa się pod opieką nauczyciela w czasie zajęć szkolnych do godziny 1500. Po godzinie 1500 dyrektor placówki nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających z w/w obiektów.

      11.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz    ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;

2)      telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne i inne wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły, w tym pieniądze.

12. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.

  

§ 7

 

 1. Szkoła, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, organizuje różnorodne zajęcia dodatkowe:

1)      koła zainteresowań,

2)      zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym,

3)       konkursy przedmiotowe

4)      wyjścia do kin, teatrów, muzeów i bibliotek;

5)      spotkania z ludźmi kultury i sztuki,

 1. Zajęcia dodatkowe organizuje się na wniosek rodziców, nauczycieli lub uczniów.
 2. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań i talentów uczniów zapewniając :

1)                  udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w zawodach sportowych,

2)                  indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

DZIAŁ III

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

                                                                     §8

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1)    rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2)    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)    rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       w szkole;

4)    stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5)    rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6)    wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7)    opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)    prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9)    podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10)    wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)    niepełnosprawności ucznia;

2)    niedostosowania społecznego;

3)    zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)    z zaburzeń zachowania i emocji;

5)    szczególnych uzdolnień;

6)    specyficznych trudności w uczeniu się;

7)    z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)    choroby przewlekłej;

9)    sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń szkolnych;

11)    zaniedbań środowiskowych;

12)    trudności adaptacyjnych.

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

1)        rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)        uczeń;

3)        dyrektor szkoły;

4)        nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

5)        poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

6)        pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;

7)        pracownik socjalny;

8)        asystent rodziny;

9)        kurator sądowy;

10)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. 6.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
 2. 7.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)    nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2)    pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

§ 9

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1)    dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2)    rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)    indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)    dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2. Pomoc psychologiczno-pegagogiczna udzielana jest również w formie zorganizowanej w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

2)    zajęcia rozwijające uzdolnienia:

3)    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

4)    zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

5)    zajęcia logopedyczne:

6)    zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

 

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

1)    porady i konsultacje dla uczniów

2)    porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

3)    organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

 

 

§ 10

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

 

  1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1)    udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień;

2)    wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3)    stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4)    uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5)    promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych

i obejmują pracę:

1)    na lekcji;

2)    poza lekcjami;

3)    poza szkołą;

3. inne formy

 Uczeń zdolny ma możliwość:

1)    rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)    uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3)    indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;

4)    realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)    rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2)    umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3)    systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4)    współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5)    składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii                          i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

§11

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 

1.W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)    posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania               i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

2)    posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3)    posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

4)    nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;

5)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 
z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/ dzienniku wychowawcy.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy                                     z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację                   o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje                               z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku wychowawcy/e-dzienniku lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych                            z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

18. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                       i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

23. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela poradnia pedagogiczno-psychologiczna na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

§12

 Zadania i obowiązki każdego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)    określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3)    rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)    świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5)    udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;

6)    udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

7)    uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;

8)    dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,                        u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

9)    indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych                         i dodatkowych zajęciach polega na:

a)      dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

b)      dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,

c)      przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

d)     umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

e)      różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

10)    prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

11)    współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

12)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

13)    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

14)    komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

15)    stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a)      wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b)      odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c)      przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d)     wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

§13
Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznejuczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1)    przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

2)    przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3)    zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

4)    wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;

5)    określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

6)    w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

7)    poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

8)    monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

9)    informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia;

10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

12) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2. Wychowawcarealizuje zadania poprzez:

1)    bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2)    rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)    wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)    udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

5)    tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6)    ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7)    pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

8)    utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9)    rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10)    wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego                                  i efektywnego organizowania sobie pracy;

11)    systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek                    i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności   w uzupełnieniu materiału;

12)    tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;

13)    tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw                      i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

14)    współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

15)    udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami                           o udzielenie pomocy.

 

 

DZIAŁ IV


Organizacja  wychowania i opieki

§14

Szkolny system wychowania

1.Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny                                         z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)    pracy nad sobą;

2)    bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3)    bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4)    rozwoju samorządności;

5)    dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

6)    budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7)    tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.

4. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:

1)    zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2)    szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3)    umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;

4)    zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;

5)    posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6)    jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7)    zna, rozumie i realizuje w życiu:

a)      zasady kultury bycia,

b)      zasady skutecznego komunikowania się,

c)      zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

d)     akceptowany społecznie system wartości;

8)    chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;

9)    umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 1. 4.  W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1)    poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2)    przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3)    wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4)    pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5)    strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a)      adaptacja,

b)      integracja,

c)      przydział ról w klasie,

d)     wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e)      określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

6)    budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a)      wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

b)      edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c)      kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,

d)     wspólne narady wychowawcze,

e)      tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

f)       aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,

g)      szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;

7)    strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

8)    promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z   ochroną zdrowia.

 

§15

Wolontariat w szkole

 1. Wolontariat w szkole organizuje Samorząd Uczniowski

2. Wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

3. Cele działania szkolnego  wolontariatu:

1)    zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2)    angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3)    promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4)    organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5)    promowanie idei wolontariatu;

6)    angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

4. Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – opiekun samorzadu szkolnego lub inny nauczyciel , który wyraził akces do tego typu dzialalności.

 

DZIAŁ IV

 

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

§ 16

 

Każdy z organów Szkoły Podstawowej  ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty, Statutem   Szkoły  i swoimi regulaminami.

 

1. Podstawowymi organami szkoły podstawowej są:

1)      Dyrektor szkoły

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Samorząd Uczniowski

4)      Rada Rodziców

 

 2. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie :

1)      planowania rozwoju szkoły;

2)      opracowania organizacji placówki;

3)      rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

4)      organizacji imprez, uroczystości, konkursów, przetargów i zawodów sportowych;

5)      opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły.

 

§ 17

 

Kompetencje organów szkoły

 

1. Kompetencje Dyrektora

1)      współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców,

2)      współdziała z Burmistrzem (org. prow.)  w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania

3)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników;

4)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

5)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  podjętych w ramach ich     kompetencji oraz wstrzymuje uchwały niezgodne z prawem;

6)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie   i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;

7)      nadaje stopień nauczyciela  kontraktowego;

8)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9)      podejmuje decyzje administracyjne w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i innych,  w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty;

10)  zapewnienia bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nauki;

11)  przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców  dwa razy w roku szkolnym raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły;

12)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;

13)  podejmuje decyzje w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na pisemny wniosek rodziców poparty zaświadczeniem lekarskim;

14)  dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły;

15)   w szczególności jest odpowiedzialny za:

a)     poziom i wyniki pracy dydaktyczno - wychowawczej;

b)      racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy, zgodną z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny umysłowej, ładu i porządku oraz dyscypliny;

c)      wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, stwarzanie warunków oraz           umożliwianie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego ;

d)     tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i  szacunku;

e)      majątek szkoły i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej za     poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom;

f)       przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

16)  Dyrektor ma obowiązek zapewnienia kolejnym rocznikom uczniów bezpłatnego  dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych.

 

 

2. Zadania Rady Pedagogicznej 

 

1)      Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rudzie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie legalizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2)      w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole;

3)      Rada ustala regulamin swej działalności , a jej  posiedzenia są protokołowane;

4)      uchwały Rady Pedagogicznej  podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ½ członków Rady;

5)      członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów , ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  szkoły;

6)      do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

a)       zatwierdzanie planów pracy szkoły  po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

b)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania  uczniów; 

c)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego  nauczycieli;

e)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

f)    uchwalanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawów  podręczników  po    zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

             7) Rada Pedagogiczna opiniuje  w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym   tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

      i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie  nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     wewnątrzszkolny plan doskonalenia nauczycieli

 

8) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt  zmian w statucie i uchwala je.

9) Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego  o odwołanie z funkcji dyrektora

 

                          10) w wypadku wprowadzenia wielu zmian w statucie szkoły lub   nagromadzenia się dużej liczby poprawek lub zmian, Rada Pedagogiczna opracowuje jednolity tekst Statutu szkoły i przedstawia go do zaopiniowania  Radzie Rodziców.

 

3. Zadania Rady Rodziców

 

 

1)  W szkole działa Rada Rodziców , która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów  szkoły podstawowej.

2)   Zasady tworzenia Rady Rodziców  ujęte są w odrębnych regulaminach.

            3)  Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady  Rodziców. Zawiera on między innymi zapis o kadencji, powołaniu i odwołaniu Rady Rodziców, zakres kompetencji, zasady wydatkowania funduszami. Regulamin opracowuje i  zatwierdza Rada Rodziców.

4)   Rada Rodziców posiada następujące kompetencje:

a)      opiniuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły i  program profilaktyki;

b)      opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;

c)opiniuje dobór programów i podręczników;

d)     opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania            szkoły;

e)      występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi    wszystkich spraw szkoły;

f)       gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej z dobrowolnych      składek rodziców oraz innych źródeł;

g)      deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora;

h)      przedstawiciel, o których mowa , wybierani są na zebraniu ogólnym w trybie  określonym w regulaminie;

 

3.  Samorząd Uczniowski

 

 

 1. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swej działalności.

 

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 1. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących   realizacji podstawowych  praw  uczniów  takich  jak:

1)      prawo do zapoznania  się z programem nauczania,  jego treścią, celami i   stawianymi    wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie  właściwych proporcji  między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojenia  własnych zainteresowań;

4)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;

5)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 18

 

                             Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

 

 1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli musi być oparte na diagnozie potrzeb w tym zakresie, planowaniu ogólnym działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów i planowaniu szczegółowych etapów doskonalenia oraz ewaluacji.
 2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje ogólny plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłosić własne propozycje do planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Zgłoszona propozycja zostaje przyjęta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 4. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opracowuje się na okres 5 lat.
 5. Załącznikami planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli są harmonogramy zawierające opis szczegółowych działań na poszczególnych etapach doskonalenia , w danym roku szkolnym.
 6. W harmonogramie działań dotyczących doskonalenia zawarte są:

1)      tematyka doskonalenia,                                                                         

2)      opis metod szkolenia,

3)      termin szkolenia,

4)      osoba odpowiedzialna,

5)      przewidywane efekty,

6)      termin i sposoby ewaluacji.

 1. Harmonogramy opracowuje Rada Pedagogiczna szkoły na sierpniowym posiedzeniu rady.
 2. Harmonogramy zawierające roczny plan działań w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zatwierdza Rada Pedagogiczna szkoły na posiedzeniu  poprzedzającym rozpoczęcie każdego roku szkolnego.
 3. Sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przedstawia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły podsumowującym dany rok szkolny.

                                         

                                                   § 19

 

Organizacja i forma  współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie  nauczania, wychowania i profilaktyki

 

  1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o zasady:

1)      partnerstwa,

2)      pozytywnej  motywacji,

3)      wielostronnego przepływu informacji,

4)      aktywnej i systematycznej współpracy.

 

 

  2.  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i opieki poprzez:

1)      przekazywanie informacji rodzicom ( prawnym opiekunom) o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci  przez wpisy w notesach ucznia lub zeszytach przedmiotowych  oraz w kontaktach indywidualnych i podczas wywiadówek;

2)      angażowanie rodziców (prawnych opiekunów) do udziału w imprezach szkolnych i wycieczkach.

3.  Przed rozpoczęciem zajęć w nowym  roku szkolnym Dyrektor  na zebraniu rodziców przedstawia założenia planu pracy szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki, nadzoru pedagogicznego i planu finansowego.

 

4.   Wychowawcy klas I-VIII na zebraniach organizowanych w terminie do 20 września zapoznają rodziców  (prawnych opiekunów ) z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi klasy, regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

        

5.  Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przybycia do szkoły na każdą prośbę nauczycieli, wychowawców lub    dyrektora szkoły w sprawach dotyczących ich dziecka. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel składa wizytę w  domu ucznia.

 

6.  Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne poprzez:

1)      zebrania klasowe 3 razy w roku;

2)      kontakty indywidualne.

 

7. Informacje o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

 

 

§ 20

               Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły

1.  Dyrektor:

1)      reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;

2)      w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

3)      przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

4)      jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

5)      rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej w drodze dyskusji i negocjacji;

 1. Spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym lub zainteresowanymi rodzicami.
 2. Spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych lub  zainteresowanych rodziców.
 3. Nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły przy współudziale wychowawcy klasy.
 4. Nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego Rady Rodziców.
 5. Konflikt pomiędzy nauczycielami  rozwiązuje dyrektor szkoły  podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

1)w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

7.  Konflikt pomiędzy Dyrektorem  a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ   prowadzący szkołę.

8.  Spory  pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane  są na zebraniach Rady Rodziców  z udziałem Dyrektora.

9.  Sprawa  konfliktu  powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron    w terminie    możliwie jak najkrótszym.

 

 

DZIAŁ V

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 

§ 21

 

1. Dyrektor szkoły  określa i podaje do wiadomości nauczycieli i rodziców oraz uczniów                             szczegółowy kalendarz zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych , ferii zimowych i letnich oraz  daty  zakończenia pierwszego  półrocza a także dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

2.   Pierwsze półrocze trwa od 1 września do ostatniego  dnia przed feriami zimowymi, lecz nie dłużej niż do ostatniego piątku stycznia.

 

3.  Drugie półrocze  trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych  do ostatniego dnia przed feriami letnimi.

 

§ 22

 

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania o którym mowa w przepisach , w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę - do 30 maja danego roku.

2.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę oddziałów                    i uczniów, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, przydział nauczycieli do klas i liczbę zajęć lekcyjnych przyznanych każdemu nauczycielowi.

3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły,                         z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 23

 

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                   w danym roku szkolnym uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego zgodnie z ramowym planem nauczania.

 

   2.  Podczas jednego etapu edukacji nauczyciel realizuje jeden z wybranych programów tworzących Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

3.  Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania samodzielnego oddziału na dany rok szkolny, ustala i podejmuje organ prowadzący. W wypadku niewystarczającej liczby uczniów do utworzenia samodzielnego oddziału dopuszcza się utworzenie oddziału łączonego za zgodą organu  prowadzącego szkołę. Liczba uczniów                    w oddziale klasy I nie może przekroczyć 25 uczniów, jeśli w czasie roku szkolnego zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń, dyrektor powinien podzielić oddział. Jednak na wniosek rodziców uczniów tej klasy oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może odstąpić od podziału. Dyrektor szkoły ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela, liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27.

 

4.  Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe są prowadzone po lub przed zajęciami lekcyjnymi.

 

 

 

 

 

§ 24

 

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno -   wychowawczej i opiekuńczej.

 

2. Plan  pracy szkoły przygotowuje zespół wyłoniony przez Dyrektora Szkoły, a zatwierdza po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  – Rada Pedagogiczna.

 

 

      § 25

 

 

1.   Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze   prowadzone                       w edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III oraz w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach IV-VIII.

2. Czas trwania zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie zajęć, zgodnym z ramowym planem nauczania.

3.  Godzina lekcyjna trwa 45 min.

5.  Dzieci schodzą się do szkoły od godziny 740.  Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 800, przerwy trwają po 10 minut, za  wyjątkiem 2 tzw. „długich przerw”, które trwają 15 minut, w czasie których wydawane są posiłki.

 

 

 

§ 26

 

Dokumentacja szkoły

 

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:

 

1)      dzienniki lekcyjne  

2)      dziennik zajęć świetlicowych

3)      arkusze ocen uczniów

4)      protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych 

5)      księgi protokołów Rady Pedagogicznej

6)      księgi posiedzeń Rady Rodziców

7)      księgi zastępstw

8)      księgi zarządzeń 

9)      księgi kontroli   

10)  księgi uczniów

11)   księga ewidencji dzieci   

12)  akta osobowe pracowników

 

 

§ 27

 

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli.
 2. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią, dostępna                                     w wyznaczonych godzinach dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkoły.
 3. Każda osoba korzystająca z zasobów bibliotecznych musi być zapoznana                             z regulaminem  biblioteki i mieć założoną kartę biblioteczną ( w formie papierowej lub elektronicznej).
 4. Z biblioteki mogą korzystać:

1)           uczniowie,

2)           nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

3)           rodzice,

4)           inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły. 

5.   Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna, ewidencję  użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

6.   Do zakresów działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1)      udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;

2)      prowadzenie działalności informacyjnej;

3)      prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

4)      udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej;

5)      praca organizacyjno- techniczna zgodnie z zakresem czynności;

6)      udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę
z wychowawcami, rodzicami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;

7)      przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa                                w  poszczególnych klasach ;

8)      zakup i oprawa książek;

9)      zarządzanie bezpłatnymi podręcznikami, które są na stanie biblioteki,                                        i wypożyczanie ich uczniom (bezpłatnie).

 

7.  Biblioteka jest czynna według harmonogramu wywieszonego na drzwiach, a godzinny ustala dyrektor, dostosowując do tygodniowego rozkładu zajęć umożliwiający dostęp podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czas pracy w bibliotece trwa 60 minut.

8. Czytelnik jest zobowiązany zwrócić wszystkie wypożyczone książki do końca maja.                     W razie zgubienia lub zniszczenia książki,  ma obowiązek odkupienia nowej.

 

 

 

§ 28

 

Stołówka szkolna

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę szkolną w celu dożywiania uczniów. Organizacją dożywiania                      w szkole zajmuje się Dyrektor Szkoły przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.  Uczniowie nie objęci pomocą  GOPS-u  samodzielnie ponoszą koszty dożywiania.

3.    Dożywianie prowadzone jest na dwóch długich  przerwach w sali do tego przeznaczonej.

4.    W czasie spożywania posiłków opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel.

5.   Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin  wewnętrzny.

 

                                                             § 29

 

Świetlica

 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

    wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej

    i rekreacji.

2. W zależności od wieku, potrzeb i zainteresowań uczniów zajęcia w ramach opieki

    świetlicowej mogą odbywać się w różnych salach szkolnych, w tym także w sali

    gimnastycznej, na boisku wielofunkcyjnym, na placu zabaw.

3. Pobyt uczniów na świetlicy jest bezpłatny.

4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności uczniowie klasy I, II i III dzieci rodziców

    (prawnych opiekunów) pracujących, z rodzin niepełnych, z rodzin wielodzietnych,

    z dysfunkcjami i z rodzin patologicznych.

5. Grupa wychowawcza składa się ze stałych członków świetlicy i nie powinna przekraczać

    25 uczniów.

6. W świetlicy pracują zatrudnieni przez szkołę nauczyciele.

7. Systematyczna i planowa praca świetlicy jest wspólną sprawą wszystkich organów szkoły.

8.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o opracowanym planie pracy.

 

§ 30

 

System doradztwa zawodowego

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań                       i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania,                          a w klasach VII-VIII.

4. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

5. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  i zawodowych.

6. Cele szczegółowe:

1)    w klasach I-IV szkoły podstawowej:

a)      wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

b)      zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,

c)      uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

d)     zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji                 w wyborze właściwego zawodu,

e)      poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia

f)       rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;

2)   w klasach VI-VIII szkoły podstawowej

a)      odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,

b)      motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.

c)      rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

d)     wdrażanie uczniów do samopoznania,

e)      wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

f)       kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

g)      rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

h)      wyrabianie szacunku dla samego siebie,

i)        poznanie możliwych form zatrudnienia,

j)        poznanie lokalnego rynku pracy,

k)      poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

l)        poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

m)    diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,

n)      poznawanie różnych zawodów,

 • o)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1)    wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

2)    wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;

3)    rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;

4)    gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych;

5)    udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

6)    prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły;

7)    wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów;

8)    współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;

9)    w zakresie współpracy z rodzicami:

a)      podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

b)      doskonalenie umiejętności wychowawczych,

c)      przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

d)     indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.


Sposoby realizacji działań doradczych

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

1)    zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin                        w jednym roku szkolnym;

2)    pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;

3)    spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;

4)    wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;

5)    konkursy;

6)    udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu                           i planowania dalszej kariery zawodowej;

7)    udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,

8)    giełdy szkół ponadpodstawowych;

9)    obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;

10)    praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie                     z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator                              o zawodach”;

11)    zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);

12)    wywiady i spotkania z absolwentami.

2. Poradnictwozawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

1)    pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;

2)    poznawanie siebie, zawodów;

3)    analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;

4)    indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;

5)    pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;

6)    konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;

7)    przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

 

 

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

                                                                       § 31

 

                                          Zadania Nauczyciela

 

 1.  Zasady zatrudniania nauczycieli szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą , opiekuńczą i  jest   odpowiedzialny za jakość tej pracy  oraz bezpieczeństwo  powierzonych jego opiece uczniów.
 3. Do zadań i obowiązków  nauczyciela należy:

1)      systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę;

3)      przestrzeganie zapisów statutowych;

4)      zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

5)      egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych salach szkolnych oraz na terenie szkoły;

6)      pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych  zgodnie z Regulaminem Dyżurów ;

7)      odpowiadanie  za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz podczas przerw;

8)      dbanie o poprawność językową własną i uczniów;

9)      stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

10)  podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

11)  wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;

12)  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom wyższych uczelni;

13)  aktywne uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej szkoły;

14)  decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

15)  stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

16)  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

17)  rzetelne przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych i konkursów przedmiotowych;

18)  sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

19)  przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na  posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły podsumowujących prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego;

 

4.     Nauczyciel stażysta ma obowiązek sporządzania konspektów zajęć edukacyjnych przez pierwszy rok pracy.

5.      Konspekty sporządzają również nauczyciele:

1)      których zajęcia edukacyjne są hospitowane,

2)      którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie.

         Kopie konspektów z tych zajęć pozostają w dokumentacji szkoły.

 

7.  Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stopień nauczyciela mianowanego  obejmuje wymienionego nauczyciela  bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek:

 

1)      udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu,

2)      prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu ,

3)      hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu,

4)      prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu stażu  oraz  realizacji  planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu,

5)      udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

6)      opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

 

§ 32

 

Zadania Zespołów Nauczycielskich

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół, którego zadaniem jest :

1)            ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania  i podręczników dla danego etapu edukacyjnego;

2)            korelowanie treści programowych zajęć;

3)            opracowanie sprawdzianów półrocznych i rocznych;

4)            opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia mającego trudności na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,

5)                        wnioskowanie  do rodziców (prawnych opiekunów) o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno –pedagogicznej;

6)                        omawianie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń;

7)      opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu       opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

8)      organizowanie wewnątrzszkolnego  doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego   dla początkujących nauczycieli;

                                                                       § 33

 

Zadania wychowawcy klasy

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
   a w  szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych przez wychowanka.

 

2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa wyżej winien:

 

1)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2)      opracować program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;

3)      utrzymywać kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

4)      współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami), włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

5)      współpracować z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną:

6)      śledzić postępy swych wychowanków;

7)      dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

8)      udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia;

9)      kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;

10)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach postępów w nauce oraz zachowania się ucznia;

11)  uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

 

3. Wychowawca prowadzi określoną dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki lekcyjne , arkusze ocen , zeszyty wychowawcze  z uwagami i  świadectwa szkolne)

  

§ 34

 

Pracownicy niepedagogiczni szkoły

 

1.   W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1)      woźni,

2)      konserwator,

3)      kucharka

4)      intendentka

5)      pomoc kuchenna

 

2.    Do zadań woźnego należy:

1)      otwieranie i zamykanie budynku szkoły,

2)      czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,

3)      informowanie o zaistniałych usterkach technicznych,

4)      sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonka,

5)      czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych,

6)      sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły,

7)      sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy,

 

 

3.    Do zadań konserwatora należy:

1)      czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole,

2)      dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły,

3)      usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego otoczeniu,

4)      koszenie trawy w otoczeniu szkoły,

5)      zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu                      z Dyrektorem szkoły.

 

4.     Pracownicy obsługi zobowiązani są do:

1)      przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

2)      przestrzegania regulaminu pracy,

3)      przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych,

4)      właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

5)      utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkolnych

6)      dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

7)      dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

 

 

  

DZIAŁ VI
OBOWIĄZEK  SZKOLNY

 

 

§ 35

 

Rekrutacja  uczniów

 

 

1.       Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

1)      które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego;

 

 

2.       Do ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej    szkoły, w miarę posiadanych miejsc, do klasy I (do 25 osób).

3.      Do klasy programowo wyższej w ośmioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z   której uczeń odszedł;

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania                  i promowania uczniów;

3)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego przez szkołę w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

4.      Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wydać zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, niezależnie od miejsca zamieszkania.

5.      Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której Dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

6.     Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci, mieszkające w obwodzie tej szkoły oraz powiadamia o spełnianiu obowiązku szkolnego uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły odpowiednie placówki.

 

7.     W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełnianie obowiązku szkolnego może odbywać się w szkole macierzystej lub placówce kształcenia specjalnego.

 

 

 

§ 36

 

Prawa ucznia

 

1.   Uczeń szkoły ma prawo do:

1)      informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2)      posiadania wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;

3)      korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;

4)      tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

5)      poszanowania swej godności;

6)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

8)      wolności sumienia i wyznania zgodnie z oświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów),

9)      korzystania z pomocy doraźnej;

10)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11)  nietykalności osobistej;

12)  bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

13)  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;

14)  indywidualnego toku nauki i kształcenia;

15)  jawnej i sprawiedliwej oceny;

16)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

17)  zrzeszania się w organizacje działające na terenie szkoły,

 

2.    Uczeń ma obowiązek:

 

1)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

2)      usprawiedliwiać nieobecności w szkole do 7 dni ;

3)      nadrabiać zaległości programowe spowodowane nieobecnością w szkole;

4)      zdawać egzamin z przedmiotów, w przypadku opuszczenia powyżej 60% zajęć lekcyjnych;

5)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6)      być odpowiedzialnym za własne zdrowie, życie, higienę i rozwój psychofizyczny;

7)      przeciwdziałać wszelkim objawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa   i niszczenia majątku szkolnego;

8)      ponosić odpowiedzialność za udowodnione zniszczenia;

9)      szanować symbole narodowe, mienie szkolne i kultywować tradycje szkoły;

10)   podporządkować się postanowieniom zawartym w regulaminach, statucie szkoły;

11)   nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły;

12)  nosić jednolity strój tzw. ,, mundurek”;

13)  dostosować się do zakazu  noszenia i używania telefonu komórkowego  i innych urządzeń elektronicznych  na terenie szkoły.

 

 

 

 

3. Dyscyplina ucznia:

 

1)      każda nieobecność ucznia w szkole wymaga usprawiedliwienia tej nieobecności;      

a) usprawiedliwienie polega na podaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka okresu i przyczyny   nieobecności   na zajęciach, daty i podpisu rodzica;

                        b) usprawiedliwienie może być w formie pisemnej (dodatkowo podana data wystawienia usprawiedliwienia i podpis rodzica ( prawnego opiekuna) lub ustnej ( osobiście lub    telefonicznie);

c)  nieusprawiedliwione godziny nieobecności i spóźnienia obniżają ocenę                  z zachowania;

2)      spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji;

3)      uczestnictwo ucznia w zawodach, konkursach organizowanych poza  szkołą zaznacza       się dzienniku lekcyjnym literą ,, Z’’ ( zwolniony);

4)      zwolnienie ucznia z zajęć do domu  w przypadku złego samopoczucia, może nastąpić wtedy,  gdy po dziecko zgłosi się rodzic (prawny opiekun) powiadomiony telefonicznie  o zaistniałej sytuacji;

5)      uczeń w czasie przerw może wychodzić przed budynek szkoły jedynie wówczas gdy wyrazi na to zgodę nauczyciel dyżurujący, wyjście bez zgody będzie traktowane jako ucieczka ( samowolne opuszczenie szkoły);

6)      uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w obowiązującym  czystym, schludnym mundurku,   za nienoszenie obowiązkowego stroju szkolnego wychowawca  wpisuje adnotacje do zeszytu uwag;

7)      podczas apeli i akademii obowiązuje uczniów oprócz mundurków  biała bluzka, koszula, granatowe lub czarne spodnie u chłopców, a dziewczynki spódnice;

8)      w szkole zakazuje się malowania paznokci , farbowania włosów, oraz noszenia nakrycia głowy;

9)      na terenie szkoły obowiązuje zakaz  używania telefonów komórkowych                       i innych urządzeń elektronicznych, w  wyjątkowych sytuacjach np. przewlekłej choroby lub szczególnej sytuacji rodzinnej dopuszcza się możliwość korzystania przez dziecko z telefonu szkolnego, który  znajduje się u dyrektora szkoły;

10)  za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice w terminie do jednego miesiąca od dnia powstania szkody;

11)  uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy.

 

 

§ 37

 

Nagrody przewidziane  dla ucznia

 

1.       Nagrodę lub wyróżnienie  może otrzymać uczeń, który :

1)      osiągnął wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen od 4,75 wzwyż z przedmiotów, bez oceny niższej od dobrej;

2)      osiągnął wynik wyróżniający na konkursie przedmiotowym lub turnieju wiedzy;

3)      uzyskał pozycję medalową na międzyszkolnych zawodach sportowych;

4)      przejawiał szczególnie aktywną postawę w różnych formach działalności na terenie szkoły;

5)      uzyskał inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.

         2.        Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

1)      pochwała wychowawcy na forum klasy;

2)      pochwała Dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły;

3)      adnotacja na świadectwie szkolnym;

4)      dyplom uznania;

5)      świadectwo ukończenia z wyróżnieniem;

6)      list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;

7)      nagroda rzeczowa;

8)      bezpłatny udział  w wycieczce szkolnej.

 

3.           Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek:

 

1)      Samorządu Uczniowskiego

2)      wychowawcy klasy

3)      Dyrektora Szkoły

4)      nauczyciela przedmiotu

5)      Rady Pedagogicznej.

                                                                               

§ 38

 

Kary przewidziane  dla ucznia

 

1.   Uczeń może być ukarany za:

1)      znieważanie innych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);

2)      obrażanie nauczycieli i innych pracowników szkoły jako pracowników państwowych;

3)      uniemożliwianie prowadzenia zajęć;

4)      fałszowanie dokumentów szkolnych ( usprawiedliwień, ocen);

5)      celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego;

6)      wagarowanie;

7)      chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi;

8)      posiadanie, handel i używanie środków odurzających ( narkotyków);

9)      palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, używanie narkotyków i dopalaczy.

 

 

2.   Kara może być udzielona w formie:

 

1)      upomnienia  lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy;

2)      upomnienia przez Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy;

3)      upomnienia przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców(prawnych opiekunów);

4)      obniżenia oceny z zachowania;

5)      zakaz  udziału w imprezach organizowanych przez szkołę;

6)      zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

 

 3.   Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminu szkoły dodatkowo    dyrektor    wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

          O przeniesienie wnioskuje się gdy uczeń:

1)                 notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów;

2)                 otrzymał kary przewidziane statutem szkoły;

3)                 dopuszcza się kradzieży;

4)                 wchodzi w kolizję z prawem;

5)                 zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów;

6)           uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych     uczniów lub pracowników szkoły;

7)                  ma demoralizujący wpływ na innych uczniów.

 

 4 .    Kary mogą być udzielane na wniosek:

 

1)                 wychowawcy klasy

2)                 Samorządu Uczniowskiego

3)                 nauczycieli poszczególnych przedmiotów

4)                 Dyrektora Szkoły

5)                 Rady Pedagogicznej

 

 1. Kara może być zawieszona przez udzielającego na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną u Dyrektora oraz po uzyskaniu poręczenia ze strony wychowawcy, nauczyciela i Samorządu Uczniowskiego w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Dyrektora w sprawie nałożonej kary. Dyrektor przeprowadzi postępowanie wyjaśniające wciągu 14 dni od daty otrzymania odwołania.

 

 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) dziecka                          o przyznanej mu karze lub nagrodzie.

 

 1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 

1)      przeniesienie ucznia do innej  szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia lub gdy o przeniesienie ucznia wnioskuje Rada  Rodziców;

2)      o przeniesieniu ucznia do innej szkoły decyduje Dyrektor  na wniosek wychowawcy klasy, po zapoznaniu się z opinią  zespołu nauczycieli;

3)      informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom  (prawnym opiekunom) w formie pisemnej;

4)      od nałożonej kary uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze  do dyrektora;

5)      Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

a)            oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

b)           odwołać karę;

c)           zawiesić warunkowo wykonanie kary;

6)      od decyzji Dyrektora odwołanie nie przysługuje;

7)      w szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność osobistą;

 

 

DZIAŁ VII

 

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów

    

§ 39

 

Założenia ogólne

 

   1. W szkole obowiązuje Wewnątrzszkolne  Ocenianie Uczniów oddzielnie dla klas I-III 

         i  klas IV -VIII uchwalane przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców .

 

   2.  Wewnątrzszkolne  Ocenianie Uczniów  ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach    w tym      zakresie,

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowania ucznia do dalszej pracy,

4)      dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji              o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.  Nauczyciele klas IV - VIII na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego  programu nauczania i sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1)      uczniów w zespole klasowym - w trakcie zajęć edukacyjnych;

2)       rodziców (prawnych opiekunów) - podczas zebrania organizacyjno-informacyjnego.

 

4.  Uczniowie klas I - III  oceniani są poprzez ocenę opisową, której kryteria i sposób zostały opracowane przez szkolny zespół nauczycieli  kształcenia zintegrowanego. Ocena opisowa jest przedstawiona rodzicom na koniec I półrocza oraz na świadectwie szkolnym.

 

 

5.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV-VIII  ustala się                        w stopniach     według   skali:

1)           stopień celujący-  6

2)           stopień bardzo dobry- 5

3)           stopień dobry – 4

4)           stopień dostateczny- 3

5)           stopień dopuszczający-  2

6)           stopień niedostateczny – 1

 

     6.  Oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu.

 

 

 § 40

 

Kryteria oceny zachowania w klasach I - III

 

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:

1)      uczniów w trakcie pierwszych  zajęć edukacyjnych;

2)      rodziców (prawnych opiekunów) – podczas  zebrania organizacyjno- informacyjnego.

      ( do 20 września)

 

 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

     3. Obserwacja zachowania uczniów odnotowywana jest na bieżąco przez każdego  wychowawcę klas I – III w zeszycie wychowawczym

     4. Ocena śródroczna i roczna  z zachowania jest oceną opisową;

     5. Oceny dokonuje wychowawca klasy po obserwacji, konsultacji z nauczycielami uczącymi i dyżurującymi

§ 41

 

Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII

 

 

     1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania:

1)           uczniów w trakcie pierwszych  zajęć edukacyjnych;

2)           rodziców (prawnych opiekunów) – podczas  zebrania organizacyjno- informacyjnego (do 20 września);

 1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

 1. Obserwacja zachowania uczniów odnotowywana jest na bieżąco przez każdego wychowawcę klas IV – VIII w zeszycie  wychowawczym.

 

      4.Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne;

       5.Ocena klasyfikacyjna z  zachowania nie ma wpływu na:

                   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

                   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły

 

        6. Kryteria szczegółowe:

                                                                                                                                                                                                                  

1)      wychowawca klasy prowadzi zeszyt wychowawczy

2)      pozytywne i negatywne uwagi notowane są przez nauczycieli na bieżąco;

3)      pod koniec miesiąca wychowawca analizuje zapisy, prowadzi rozmowy wyjaśniające z uczniami, w razie potrzeby informuje rodziców i dyrektora;

4)      na klasyfikacyjną ocenę z zachowania ma wpływ samoocena ucznia, ocena zespołu klasowego, ocena nauczycieli i wychowawcy.

5)      przed ustalaniem oceny klasyfikacyjnej z zachowania, wychowawca analizując wpisy przelicza punkty w zeszycie wychowawczym i zamienia je na oceną wpisując do dziennika lekcyjnego  wg przyjętych kryteriów przeliczania;

 

 

Punktacja zachowania

PUNKTY  DODATNIE

 

Lp

Działanie

Ilość punktów

1

Osiągnięcia w konkursach na szczeblu:

- gminy

- powiatu

- województwa

- kraju

każdorazowo:

l-20, wyr-10

l-30, wyr-15

l-40, wyr-20

l-50, wyr-25

2

Funkcje w organach Samorządu Uczniowskiego

0-30 jednorazowo

3

Funkcje w organach Samorządu Klasowego

0-20 jednorazowo

4

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz poza zajęciami szkolnymi
w pokazach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych itp.

20

każdorazowo

5

Praca na rzecz klasy

0-5

każdorazowo

6

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

0-5

każdorazowo

7

Wykazanie się pomysłowością, kreatywnością w życiu szkoły

0-5

każdorazowo

8

Nienaganna kultura osobista (przydziela wychowawca na koniec półrocza)

5-20

każdorazowo

9

Udział w szkolnych uroczystościach i imprezach

5-10

każdorazowo

10

Zbiórka makulatury

Zbiórka nakrętek 10 sztuk – 1 pkt

10

każdorazowo

 

PUNKTY UJEMNE

 

Lp

Działanie

Ilość punktów

1

Przeszkadza w prowadzeniu zajęć (rzucanie papierkami, rozmowy itp.)

5

każdorazowo

2

Ignorowanie poleceń nauczyciela lub pracownika obsługi

10

każdorazowo

3

Aroganckie zachowanie wobec osoby dorosłej

20

każdorazowo

4

Ubliżanie słowne koledze

20

każdorazowo

5

Prowokacyjne zaczepki słowne lub fizyczne wobec innego ucznia

20 każdorazowo

6

Niebezpieczne zachowanie się na terenie szkoły (otwieranie i zeskakiwanie z okien, skakanie po ławkach

20 każdorazowo

7

Bójka (dla wszystkich uczestników)

20

każdorazowo

8

Niszczenie mienia szkoły (pokrycie kosztów zniszczeń)

30

każdorazowo

9

Zaśmiecanie otoczenia

10

każdorazowo

10

Niewykonanie przyjętego zobowiązania

20

każdorazowo

11

Nieuzasadnione spóźnianie się na lekcje (przydziela wychowawca na koniec półrocza):

3-5 spóźnień

6-10 spóźnień

11-15 spóźnień

 

jednorazowo

5

10

15

12

Wulgarne słownictwo

10

każdorazowo

13

Samowolne opuszczenie zajęć

30

każdorazowo

14

Wagary (za każdy dzień)

30

każdorazowo

15

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

50

każdorazowo

16

Palenie papierosów, picie alkoholu bądź stosowanie innych środków odurzająco-uzależniających - udowodnione

100

każdorazowo

17

Konflikt z prawem

100

każdorazowo

18

Kłamstwa - udowodnione

10

każdorazowo

19

Zachowanie gorszące, obrażające moralność

20

każdorazowo

20

Wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów

30

każdorazowo

21

Przynoszenie do szkoły przedmiotów, urządzeń, materiałów i substancji chemicznych, które nie mają związku z zajęciami – a mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w szkole

50

każdorazowo

22

Brak mundurka lub obuwia (dopuszcza się 3 razy w półroczu)

10

każdorazowo

23

Pobicia, rozboje, szczególne akty wandalizmu

50

każdorazowo

24

Na koniec półrocza wychowawca przyznaje punkty za opuszczenie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia wg zasady:

1-3 dni

4-6 dni

7-9 dni

10-12 dni

13 i więcej

 

 

20

30

40

50

60

 

 1. Punkt 24 – powyżej 13 dni nieusprawiedliwionych nauczyciel występuje
  z wnioskiem o zbadanie sytuacji rodzinnej ucznia o przyczynach nieobecności.

 

 1. Nauczyciel wpisujący uwagę wpisuje również punkty, a jeżeli nie będzie wpisana ilość punktów uwaga nie będzie brana pod uwagę.

 

 1. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 130 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku semestru.

 

 1. Oceny powyżej poprawnej nie może uzyskać uczeń, któremu udowodniono wykroczenie i wszedł w konflikt z prawem:

- picie alkoholu

- palenie papierosów

- kradzież

- pobicie kolegi

- zażywanie narkotyków oraz środków odurzających

 

 1. Ponadto uczeń, który otrzymał w semestrze 150 punktów ujemnych,  nie może otrzymać zachowania wzorowego .

 

 

 

Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: 

 

OCENA

SKRÓT

ILOŚĆ PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA OCENIE

wzorowe

wz

powyżej 300

bardzo dobre

bdb

200 – 299

dobre

db

130 - 199

poprawne

pop

70 - 129

nieodpowiednie

ndp

0 - 69

naganne

ng

poniżej 0

 

 

 

 

§ 42

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zachowania

 

 

1. Wychowawca ustalając  roczną ocenę z zachowania zasięga opinii  ucznia, klasy i zespołu     nauczycielskiego.

   Ostateczną ocenę ustala wychowawca, która jest średnią  z  ocen proponowanych.

 

2.  Proponowana ocena z zachowania wpisywana  jest do dziennika ołówkiem , która  nie jest oceną wiążącą tzn. może w okresie do ustalenia ostatecznej oceny  rocznej ( na 3 dni do posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej) ulec obniżeniu jak i podwyższeniu zgodnie z przyjętym systemem oceniania zachowania.

 

  3.    Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :

1)           zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

2)           pozytywnej opinii  pozostałych pracowników szkoły,

3)           otrzymania pochwały dyrektora szkoły,

4)           otrzymania pochwały poza szkołą.

 

4.      Ustala się następujący tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena z  zachowania:

1)           uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 3 dni od otrzymania informacji o proponowanej ocenie składają umotywowany wniosek do Dyrektora szkoły  o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. O fakcie tym informują wychowawcę klasy,

2)           wychowawca w ciągu 2 dni  rozpatruje wniosek rodzica  biorąc pod uwagę  ustną opinię Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły oraz  sporządza protokół, który zawiera:

b)      termin przeprowadzenia  rozmowy z samorządem szkolnym i nauczycielami   oraz Dyrektorem,

c)      uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia tej samej oceny z zachowania,

d)     ustaloną ocenę ostateczną,

e)podpis wychowawcy,

f) podpis ucznia

3)            kopię  sporządzonego protokołu  wychowawca przekazuje rodzicom,                                  za potwierdzeniem   odbioru.

4)           od  ustalonej oceny nie ma odwołania.

 

 

§ 43

 

Termin i sposób  informowania  rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania

 

1.   O przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z  zachowania  rodzice (prawni opiekunowie)  są informowani  na dwa tygodnie przed  konferencją klasyfikacyjną.

 

2.    Informację  pisemną z podaniem uzasadnienia ocen nagannych, otrzymuje rodzic ((prawny opiekun) na spotkaniu z wychowawcą  za potwierdzeniem odbioru. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna)  i nie stawienie się na wezwanie wychowawcy (telefoniczne, pisemne)  powoduje utrzymanie proponowanej oceny.

 

 

                                    

§ 44

                                     Skala i formy oceniania bieżącego w klasach I – III

1.  Bieżące ocenianie uczniów rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym według skali  przyjętej przez wszystkich nauczycieli klas I - III. W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez ucznia efekty pracy.

2.   Przy zapisywaniu ocen bieżących ocenę wpisuje się cyfrą , nie dopuszcza się stosowania znaku ,,plus” (+)  i ,,minus‘’(-) Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową .

3.   Skala ocen:

1)       stopień celujący – 6

2)      stopień bardzo dobry – 5

3)      stopień dobry – 4

4)      stopień dostateczny – 3

5)      stopień dopuszczający – 2

6)      stopień niedostateczny - 1

 

 

 

§ 45

Skala i formy oceniania bieżącego w klasach IV – VIII

1.   W ocenianiu bieżącym  ucznia ustala się następującą skalę:

7)      stopień celujący – 6

8)      stopień bardzo dobry – 5

9)      stopień dobry – 4

10)  stopień dostateczny – 3

11)  stopień dopuszczający – 2

12)  stopień niedostateczny - 1

2.     Częstotliwość oceniania:

1)      w jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe (sprawdziany), lecz nie jednego dnia;

2)      kartkówka (z ostatniej lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję, w związku z powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu dnia;

3)      zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu , punkt 1 i 2  nie obowiązują;

4)      częstotliwość oceniania innych form aktywności (np prace domowe, aktywność na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania.

3.    Terminy oddawania poprawionych prac pisemnych:

1)      przyjmuje się następujące terminy oddawania prac pisemnych:

a)      prace klasowe, sprawdziany - do dwóch tygodni roboczych,

b)      kartkówki - do jednego tygodnia roboczego,

2)       sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia mogą być udostępniane uczniowi i  jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4.  Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia otrzymanej oceny z  pracy klasowej  i sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym pod uwagę brana jest ocena korzystniejsza dla ucznia.

5.      Umowa  w  sprawie nieprzygotowania się ucznia do lekcji:

1)      Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po nieobecności spowodowanej:

a)      wypadkiem losowym;

b)      w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą chorobą,

2)      Udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek i  prac domowych;

3)      Uczeń może być 2 razy w półroczu nieprzygotowany do lekcji. Jednak swoje    nieprzygotowanie  musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku znakiem, ,,nie przygotowany” (np), prawo to nie dotyczy prac klasowych.

4)      Jeśli uczeń nie zgłosi  nauczycielowi  faktu nie przygotowania do lekcji otrzymuje    z odpowiedzi ocenę niedostateczną.

5)      Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują 3 dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany.

6)      Uczeń nieobecny przez dłuższy czas ma obowiązek uzupełnienia zeszytów przedmiotowych  w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

 

 

6. Określa się następujące zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów poprzez:

1)      test diagnostyczny

2)      testy

3)      kartkówki,  indywidualne prace pisemne na lekcji

4)      odpowiedzi ustne

5)      pracę domową

6)      pracę w grupach

7)      aktywność na zajęciach edukacyjnych

8)       zeszyty przedmiotowe

9)        pracę klasową

a)      w przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niezadowalającej ucznia ma on prawo do poprawy, która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. W przypadku opuszczenia pracy klasowej z krótkotrwałych / do 1 tygodnia/ przyczyn losowych uczeń ma obowiązek napisać ją w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły, w takim przypadku uczeń nie ma możliwości pisania poprawy. Wyjątek stanowi długotrwała choroba / powyżej 1 tygodnia/: wtedy o terminie poprawy decyduje nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem;

b)      w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową po długiej nieobecności ma on prawo do poprawy tylko raz;

c)      ocenę otrzymaną z poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok stopnia z poprawianej pracy, o ile jest wyższa od poprzedniej;

d)     w przypadku powtarzającej się dwa razy jednodniowej nieobecności w dniu pracy klasowej nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia następnego dnia, dotyczy to również zwolnień z lekcji, na której ma się odbyć praca klasowa (sprawdzian, test);

7.Ustala się następującą skalę dla sprawdzianów pisemnych:

  0%- 29% - niedostateczny

30% - 49% - dopuszczający

50% - 69% - dostateczny

70% - 89% - dobry

90% - 100% - bardzo dobry

powyżej 100%- celujący

 

8. Testy diagnostyczne, prace klasowe, testy  są obowiązkowe.

9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inne wytwory gromadzone są w teczce dokumentującej postępy dziecka w nauce.  Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują je  do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

10. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (trwające  minimum 1 godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne.

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

12. W przypadku stopni cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów za aktywność, prace domowe i cząstkowe odpowiedzi.

13.Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bardzo dobrą.

 

14. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące.

 

15. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  z zachowania.

 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

17.Uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych prze lekarza ćwiczeń fizycznych.

 

18.Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

                                                          

§ 46

 

Warunki  i sposób  przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)  informacji                           o postępach  i trudnościach ucznia w nauce.

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach swoich dzieci będą informowani                            w następujący sposób:

1)      ustnie ( o umiejętnościach i zalecanych formach pracy w pogłębianiu wiedzy dziecka),

2)      pisemnie w zeszytach przedmiotowych;

3)      przez recenzję pracy pisemnej;

4)     przez prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki;

5)      w czasie kontaktów indywidualnych w zależności od potrzeb -  rozmowę należy          udokumentować w dzienniku lekcyjnym;

6)     na wywiadówkach śródrocznych  – minimum trzy razy w roku;

7)      przez podpisywanie prac klasowych po zapoznaniu się z nimi podczas  spotkania z nauczycielem ;

 

 

§ 47

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować o podwyższenie ( o 1 stopień)   przewidywanej oceny śródrocznej i rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do  Dyrektora szkoły w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie.

 

 1. Rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

 1.  Nauczyciel w ciągu trzech dni ( pisemnie) określa zakres materiału jaki uczeń powinien  opanować.

 

 1.  Egzamin  sprawdzający powinien być  przeprowadzony nie  później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

 1. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Egzamin sprawdzający jest egzaminem pisemnym za wyjątkiem:  plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę zadań praktycznych.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół odnotowując skład komisji , termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę uzyskaną przez ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen , w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ocenę ustaloną w jego wyniku.

 

 1. Prace klasowe ucznia przechowuje się do końca następnego roku szkolnego.

 

 1. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego w wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 48

Egzamin poprawkowy

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną                 z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego                z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4. dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.            W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący  komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek   komisji.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna.

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę.

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 49

Egzamin ósmoklasisty

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny

2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii..

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy.

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną  deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony                       z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona                            i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1)    nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo;

2)    przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu                                   w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 50

Wyniki egzaminu

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

DZIAŁ  VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 51

 

1.Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej w Rudzie jak i   wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu oraz przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada   Pedagogiczna.

 

3. W szkole obowiązują dwa wzory  jednolitego  stroju ( dla chłopców i dziewcząt)   zwanego ,, mundurkiem” .

a)      dla dziewcząt granatowa tunika przewiązywana paskiem,

b)      dla chłopców granatowa kamizelka

 

 4. Akademie szkolne z okazji świąt państwowych i szkolnych odbywają się według ceremoniału:

 

1)       wprowadzenie pocztu sztandarowego

2)      odśpiewanie hymnu państwowego

3)      przemówienie okolicznościowe

4)       część artystyczna

5)      wyprowadzenie pocztu sztandarowego

 

 

 Statut szkoły jest dostępny w kancelarii szkoły i w bibliotece.

 

 

Uchwałyą Rady Pedagogicznej Statut wchodzi w życie z dniem 25.10.2017 r.

 

 

Statut Przdszkola

 

POSTANOWIENIA   WSTĘPNE

§ 1

1.  Nazwa placówki :

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Rudzie

4. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Gmina Radomyśl Wielki

4.  Nadzór pedagogiczny sprawuje  Podkarpacki i  Kurator  Oświaty  w  Rzeszowie

 

 

§ 2

 

Przedszkole działa w oparciu o niżej wymienione akty prawne, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań między organami przedszkola, określają ich kompetencje, a także regulują zasady współdziałania między nimi :

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ).

2.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ).

3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U.  z  2001r.  Nr 61, poz. 624 ze zmianami ).

4. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  ( Dz. U. z 2013r.  poz. 532 ).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. z 2012r.  poz. 977).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i   programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z dnia 3 lipca 2012r. Nr 0, poz.752 ).

7. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie  nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr.168, poz. 1324 ze zmianami ).

8. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  ( Dz. U. Nr 116, poz. 977 ).

9.  Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).

§ 3

CELE   I   ZADANIA   PRZEDSZKOLA

 

1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na :

a)  Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

b)  Udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

c)  Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

d)  Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.

e)  Współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2.  Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje  w ramach działalności edukacyjnej , którymi to obszarami są :

1)  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2)  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

3) Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

4) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

5) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

6)  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

7)  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

8)  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

9)  Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec.

10)  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

11)  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

12)  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

13)  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

14)  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

15)  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3.  Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a)  Zapewnianiu opieki i wspomaganiu dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

b)  Uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

c)  Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe środowisko.

d)  Rozwijaniu wrażliwości moralnej.

e) Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

f) Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć.

g) Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

h) Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.

§ 4

 

1. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

2.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolnego.

3.  Godzina zajęć w Przedszkolu trwa  60 minut.

4.  Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od  15 – 30 minut.

§ 5

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

a)  Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz poza terenem Przedszkola.

b)  Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

c)  Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

d)  Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

§ 6

1.  Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

2. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom  pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

a) rozpoznawanie i zaspokajanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych  możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności :

–  z niepełnosprawności,

–  z niedostosowania społecznego,

–  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

–  ze szczególnych uzdolnień,

–  ze specyficznych trudności w uczeniu się,

–  z zaburzeń komunikacji językowej,

–  z choroby przewlekłej,

–  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

–  z niepowodzeń edukacyjnych,

–  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

–  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

b)  Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

c)  Organizowaniu  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie :

–  zajęć rozwijających uzdolnienia,

– zajęć specjalistycznych : korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych orz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

–  porad i konsultacji.

d)  Wspieranie dziecka uzdolnionego.

e)  Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego Przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

f)  Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców.

g)  Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

h)  Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka u którego stwierdzono trudności w uczeniu się.

i)  Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy :

a) Rodziców dziecka.

b) Dyrektora przedszkola.

c) Nauczyciela,  wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzących  zajęcia z dzieckiem.

d) Poradni.

e) Pomocy nauczyciela.

f) Pracownika socjalnego.

g) Asystenta rodziny.

h) Kuratora sądowego.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana w przedszkolu we współpracy z :

a)  Rodzicami dziecka.

b)  Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „ poradniami”.

c)  Placówkami doskonalenia nauczycieli.

d) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.

e) Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Szczegółową organizację udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 7

 

1.  Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece :

a)  Jednego nauczyciela w przypadku  5 – godzinnego czasu pracy oddziału.

b)  Dwóch nauczycieli w przypadku powyżej  5 – godzinnego czasu pracy.

c)  W oddziale dzieci najmłodszych jest zatrudniona pomoc nauczycielska, która pomaga w sprawowaniu opieki.

d)  Wszyscy pracownicy Przedszkola odpowiedzialni są za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący.

3. W miarę możliwości oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

4. Dziecko przyprowadza do Przedszkola i odbiera jedno z rodziców lub opiekunów lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe należy złożyć u nauczyciela oddziału do którego uczęszcza dziecko.

 

SZCZEGÓŁOWE   ZASADY

PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA   DZIECI   Z   PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców /prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią , zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualnianie go w razie potrzeby.
 3. Rodzic może również w wyjątkowych sytuacjach powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona.
 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 5. Jeżeli rodzic/prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel winien przestrzegać zasad, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkola, miało ukończone 18 lat.
 6. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
 7. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola ( po zakończonych zajęciach dydaktyczno – opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola ) odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
 8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwolili na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu.
 9. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału I ( w której schodzą się dzieci od godziny 6:30
 10. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.
 11. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8:00 – 13:00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00.
 12. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe.
 13. Obowiązkiem nauczyciela jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę dorosłą.
 14. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola ( czyli w godzinach czasu pracy przedszkola ) należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców/prawnych opiekunów.
 15. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej

 

§ 8

ORGANY   PRZEDSZKOLA

 

1. Organami Przedszkola są :

a)  Dyrektor Przedszkola

b)  Rada Pedagogiczna

c)  Rada rodziców

2.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9

 

1.  Dyrektor Przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez Organ Prowadzący.

2.  Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki , prowadzi systematyczne szkolenia w tym zakresie.

4.  Zadania dyrektora są następujące :

a)  Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

b) Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

c) Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki.

d) Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

e)  Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie narad i szkoleń, motywowanie do doskonalenia zawodowego i rozwoju zawodowego, przedstawianie wniosków z nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

f)  Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

g)  Dokonywanie kontroli pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektu.

h)  Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według  zasad określonych w odrębnych przepisach.

i)  Ustalenie ramowego rozkładu dnia, arkusza organizacyjnego placówki.

j) Przygotowanie  arkusza organizacyjnego Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia Organowi  Prowadzącemu.

k)  Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

l)  Wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy.

ł)  Dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie.

m)  Planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Przedszkola zgodnie z przepisami.

n) Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli i innych pracowników.

o) Przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.

p)  Podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi.

r) Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.

s)  Kieruje nauczycieli oraz pozostałych pracowników na badania lekarskie.

t)  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, a w szczególności :

a) Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola.

b)  W przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 10

 

1.  Rada Pedagogiczna jest  kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele pracujący w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są :

a) Przed rozpoczęcie roku szkolnego.

b) W trakcie roku.

c) Po zakończeniu rocznych zajęć.

d) W miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się na wniosek :

a) Przewodniczącego.

b) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

c) Organu prowadzącego.

d) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności :

a) Przygotowanie projektu statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian.

b)  Uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej.

c)  Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach.

d)  Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy.

e)  Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8.  Rada Pedagogiczna opiniuje :

a)  Projekt planu finansowego Przedszkola.

b)  Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

c)  Organizuje pracę placówki.

d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

e)   Program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola.

9. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

11.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej, do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

13.  Podstawową formą przekazywania informacji w Przedszkolu jest księga zarządzeń, w której informuje się o terminach i tematyce posiedzeń rady.

14.  Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 11

 

1.  Rada Rodziców jest organem społecznym w Przedszkolu i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.  Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

3.  Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym rodzicu z każdej grupy.

5.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7.  Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

8.  W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor Przedszkola.

9. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli, rodziców.

10.  Opiniuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

11.  Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.

§ 12

 

1. Wszystkim organom Przedszkola działającym zgodnie ze swoimi regulaminami pracy, przedszkole zapewnia swobodę działania i podejmowania decyzji poprzez :

a)  Możliwość organizowania wspólnych posiedzeń.

b)  Prawo do opiniowania i oceniania innych organów Przedszkola, prawo do aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych przedszkola.

c) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

d) Wymiana doświadczeń, informacji odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami i zebrań Rady Rodziców.

e) Ważne decyzje i postanowienia podawane są do wiadomości rodziców w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń.

f) W przypadku zbieżności opinii poszczególnych organów dotyczących spraw Przedszkola o istotnym znaczeniu, dyrektor ma obowiązek zorganizowania wspólnych spotkań mających na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska.

g) W przypadku nie uzgodnienia wspólnego stanowiska przewodniczący ma prawo poinformować o tym organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora.

h) Rodzice maja prawo składać skargi i wnioski dotyczące pracy Przedszkola do dyrektora a także prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola za pośrednictwem dyrektora Przedszkola.

 

 

 

ORGANIZACJA   PRZEDSZKOLA

§ 13

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący  dzieci w zbliżonym   wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć  25. 

§ 14

 

1.  Przedszkole jest  jedno oddziałowe.

2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora.

3.  Arkusz organizacji Przedszkola opracowuje dyrektor do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

4.  W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności :

a)  Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.

b)  Liczbę pracowników Przedszkola w tym stanowisk kierowniczych.

c)  Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

d)  Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

e)  Liczbę oddziałów.

f)  Liczbę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

 

 

§ 15

 

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na podstawie :

a)  Programu wychowania przedszkolnego.

b)  Podstawy programowej opracowanej przez MEN.

c) Realizowany program wychowania przedszkolnego zawiera treści podstawy programowej i dopuszczony jest przez dyrektora do użytku w przedszkolu.

2. Na wniosek rodziców Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe ( religię, język angielski ).

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

a)  Z dziećmi  3 – 4 letnimi od 15 do 30 min.

b)  Z dziećmi  5 – 6 letnimi  około  30 do 45 min.

5.  Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii w wymiarze 1 zajęcia w tygodniu.

6.  Dzieci nie uczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę.

7.  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola.

§ 16

 

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.  Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji  realizacji podstawy programowej

4.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym :

a)  Co najmniej jedną piątą  czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela ).

b)  Co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą czasu ) dzieci spędzają w ogrodzie, na placu zabaw, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd. ).

c)  Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

d)  Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne ).

5.  Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi  25

 6.  W Przedszkolu  jest 1 oddział.

7.  Nauczyciel planuje pracę z dziećmi według miesięcznego planu pracy.

 

§ 17

 

1.  Przedszkole funkcjonuje od września do lipca następnego roku

2. Czas pracy Przedszkola i terminy przerw ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3.  Czas  pracy Przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do potrzeb i zgłoszeń rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem.

4.  Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Realizacja podstawy programowej odbywa się od godz.8.00 do 13.00.

5.  Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców –  10 godz. dziennie, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  –  5 godz.

6.  Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.30

7.  Przedszkole prowadzi żywienie o trzech posiłkach dziennie.

WYCHOWANKOWIE   PRZEDSZKOLA

§ 18

 

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od  3 – 5 lat.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku oraz dziecko 6-letnie.

2. Dziecko powyżej 6 lat, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3.  Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są :

a)  Dzieci 3-5 letnie

b) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

c)  Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

d)  Dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

e)  Dzieci obojga rodziców pracujących.

f)  Dzieci rodzin wielodzietnych.

g)  Dzieci nauczycieli przy równych szansach z innymi dziećmi.

4.  Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5.  Rekrutacja dzieci na następny rok szkolny odbywa się w miesiącu  III,

 

 

 

§ 19

 

1.  Dziecko w wieku 5 i 6 – lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 i 6 lat.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić mu regularne uczęszczanie na zajęcia.

3.  Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu.

4.  Formą powiadomienia jest przekazanie  odpowiednim dyrektorom szkół – wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.

5.  Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny – zaświadczenia o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego.

6.  Dyrektor Przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola.

§ 20

 

1.  Dziecko w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności :

a)  Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

b)  Pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego.

c)  Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

d)  Wychowania podnoszącego jego kulturę ogólną, obcowania ze sztuką ( teatr, kino, muzeum ).

e) Warunków sprzyjających rozwijaniu jego zdolności, poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej.

f)  Korzystania z wszelkich możliwości do zabaw i rozrywek.

g)  Odpowiedniego wyżywienia, mieszkania i opieki lekarskiej.

h)  Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

i)  Opieki i ochrony.

j)  Partnerskiej rozmowy na każdy temat.

k)  Akceptacji jego osoby.

2.  Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek :

a)  Przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie.

b)  Sprzątania po zabawie.

c)  Poszanowania wspólnej własności.

d)  Poszanowania pracy innych osób ( dzieci i dorosłych ).

e)  Przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa.

f)  Wywiązywania się z przydzielonych zadań.

3.  Przy respektowaniu praw dziecka przyzwyczajamy do :

a)  Aktywności, twórczości i eksperymentowania.

b)  Samodzielności w dokonywaniu wyborów, podejmowaniu zadań.

c)  Działania zespołowego z rówieśnikami i młodszymi kolegami.

d)  Poznawania swoich możliwości, akceptacji siebie i innych.

e)  Tolerancji, otwartości wobec innych, bycia z innymi i dla nich pomocnymi.

f)  Przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu.

 

§ 21

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach :

a)  Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola.

b)  Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

c)  O zamiarze skreślenia dziecka z listy, dyrektor powiadamia rodziców lub opiekunów.

 

RODZICE

§ 22

 

1.  Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a)  Przestrzeganie niniejszego Statutu.

b)  Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce.

c) Respektowanie uchwal Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji.

d)  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną osobę przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

f)  Informowanie o przyczynach nieobecności w Przedszkolu.

g)  Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2.  Rodzice mają prawo do :

a) Zapoznania się z programem dydaktyczno – wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z programu Przedszkola i planów pracy w  oddziale.

b)  Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

c) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela, psychologa, pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

d)  Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.

e) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

3. Przedszkole współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania :

a)  Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji  specjalistycznej.

b)  Informuje na bieżąco o postępach dziecka.

c) Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres realizowanych zadań w Przedszkolu.

d) Organizuje różnorodne formy kontaktu umożliwiające uczestnictwo w życiu Przedszkola,

e)  Organizuje zebrania ogólne i grupowe.

f)  Prelekcje umożliwiające kontakt z psychologiem, logopedą, lekarzem.

g)  Udział w uroczystościach przedszkolnych.

4.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 23

 

1. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego dyplom uznania od dyrektora Przedszkola.

2.  Formy współpracy z rodzicami :

a)  Zebrania grupowe.

b)  Konsultacje i rozmowy indywidualne.

c)  Kąciki dla rodziców.

d)  Zajęcia otwarte.

NAUCZYCIELE   I   INNI   PRACOWNICY   PRZEDSZKOLA

§ 24

 

1.  W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi, pracownicy obsługi i administracji.

2.  Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.  Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola : wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą, wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

4. Zapewniać bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.

5.  Przeprowadzać diagnozę przedszkolną wszystkich dzieci z grup 5 i 6 letnich w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji.

6.  Przygotować do 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole dla dzieci 5-cio i 6- cioletnich.

 

Do  zakresu  zadań  nauczyciela  należy :

 

a) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

b)  Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów.

c)  Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

d)  Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

e)  Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.

f) Stwarzanie  warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

g)  Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie  swoich  kwalifikacji.

h)  Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetyczny wygląd pomieszczeń.

i)  Eliminowanie przyczyń niepowodzeń dzieci.

j) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

k) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

l)  Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

m)  Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

n)  Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym lub sportowym.

o)  Realizacja wszystkich zleconych zadań przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 25

 

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej jeden nauczyciel ( nauczyciele ) w miarę możliwości opiekuje się oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

 

 

 

§ 26

 

1.  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :

a)  Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

b)  Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka.

c)  Włączania ich w działalność Przedszkola.

 

§ 27

 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

2. Nauczyciel współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi specjalistami w celu :

a)  Rozpoznawania potrzeb i problemów dziecka.

b)  Otrzymania fachowej informacji i pomocy.

c)  Rozwiązywania problemów zdrowotnych wychowanka.

d)  Rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci.

3.  Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów  i przedstawia go dyrektorowi Przedszkola.

4.  Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

5. Wybrany program wychowania przedszkolnego, nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

6. Nauczycielki Przedszkola współpracują ze sobą w celu podnoszenia jakości swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

7.  Współpraca polega na :

a)  Wspólnym planowaniu pracy, przekazywaniu informacji dotyczących przerabianych treści programowych.

b)  Opracowaniu jednolitych kierunków działania pracy z dziećmi.

c)  Przekazywaniu  informacji otrzymanych od rodziców.

d)  Organizowaniu uroczystości przedszkolnych, wycieczek, imprez.

e)  Wymianie  pomocy dydaktycznych.

f) Wspólnym organizowaniu zabaw na powietrzu, przekazywaniu dokumentacji i informacji o wychowankach przechodzących do kolejnych grup wiekowych.

8. Nauczycielki oprócz obowiązkowych zadań wynikających z realizacji programu wykonują zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora. Zadania te są z uwzględnieniem zdolności i zainteresowań nauczycielek.

§ 28

 

1.  W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.  Jednym z podstawowych zadań  jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3.  Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

4.  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

5.  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Zakres  obowiązków  intendenta :

a)  Zaopatrywać przedszkole w żywność i sprzęt.

b)  Prowadzić magazyn żywieniowy.

c)  Nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom i pracownikom przedszkola.

d)  Sporządzać jadłospisy.

e)  Prowadzić dokumentację żywieniową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f)  Pobierać od rodziców i pracowników odpłatność za przedszkole.

g)  Wykonywać czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

 

Zakres  zadań  kucharki :

a)  Przyrządzać punktualnie zdrowe, smaczne i higieniczne posiłki.

b)  Przyjmować produkty z magazynu, kwitować odbiór w raportach żywieniowych oraz dbać o racjonalne ich zużycie.

c)  Sporządzać próby prokuratorskie.

d)  Uczestniczyć w planowaniu jadłospisu.

e)  Przestrzegać właściwego podziału pracy kuchni i nadzorować nad jej wykonaniem.

f)  Dbać o czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętu oraz naczyń i odzieży ochronnej.

g)  Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

 

Zakres  zadań  pomocy  kuchennej:

a)  Pomagać kucharce w przyrządzaniu i wydawaniu posiłków.

b)  Utrzymywać czystość w kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych.

c)  Wykonywać inne zlecone przez dyrektora czynności wynikające z organizacji pracy.

d)  Dorażnie  zastępować kucharkę w przypadku jej nieobecności.

 

 

Zakres  zadań  woźnej :

a)  Utrzymywać w czystości przydzielone jej opiece pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt.

b)  Dbać o czystość podwórka.

c)  Przygotować leżaki do odpoczynku dzieci.

d)  Podawać posiłki dzieciom.

e)  Uczestniczyć w zakupach sprzętu i pomocy dydaktycznych.

f)  Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

Zakres  zadań  pomocy  nauczycielki :

a)  Pomagać nauczycielce podczas spacerów , wycieczek i  zajęć z dziećmi.

b)  Pomagać w ubieraniu i rozbieraniu dzieci.

c)  Pomagać przy podawaniu posiłków i sprzątaniu.

d)  Utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia.

e)  Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.

Zakres  zadań – pracownika  gospodarczego :

a)  Strzec  mienia przedszkola.

b)  Wykonywać  prace wokół budynku przedszkola,  dbać o estetykę przedszkola.

c)  Dbać o stan urządzeń technicznych maszyn, sprzętu przedszkola.

d)  Dokonywać bieżących napraw maszyn, urządzeń, sprzętu i urządzeń.

e) Wykonywać  inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające  z organizacji pracy.

1. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są wykonywać obowiązki wynikające z postanowień Kodeksu Pracy.

2.  Każdy pracownik jest zobowiązany w szczególności :

a)  Wykonywać swoja pracę sumiennie i starannie.

b)  Stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę.

c)  Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku.

d)  Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie.

e)  Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

f)  Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów ppoż.

g)  Znać przepisy i zasady higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

h)  Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń  i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

i)  Stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego.

j)  Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

k)  Niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników o grożącym niebezpieczeństwie.

l)  Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

m) Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są w swym zakresie działania za życie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką Przedszkola.

3.  W przypadkach nagłych obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich pracowników bez względu na zakres czynności służbowych.

4.  Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów oraz zabaw i ćwiczeń ruchowych na powietrzu.

a)  Bezpośrednią opiekę podczas zajęć sprawuje nauczyciel, a w oddziale dzieci 3 – letnich dodatkowo pomoc nauczyciela.

b)  Podczas pobytu dzieci poza terenem przedszkola na 15 dzieci przypada co najmniej 1 opiekun.

c)  Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane w zeszycie wyjść grupowych.

d)  W przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę powinien przedstawić dyrektorowi informację zawierającą :

 • plan wycieczki
 • liczbę uczestników
 • liczbę opiekunów
 • oświadczenia od rodziców wyrażających zgodę na wycieczkę dziecka

e)  W czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę,

f)  Przed wycieczką przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa.

§ 29

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

1.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców.

2.  Zmiany w Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

3.  Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :

a)  Wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń.

b)  Udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola.

§ 30

 

 1.  Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 31

 

1.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Postanowienia niniejszego Statutu mogą ulec zmianie po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących oświaty i warunków pracy Przedszkola.

 

 

 

(c) Copyright 2019 zspruda.sdn.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl